Algemene verkoopvoorwaarden

statutaire zetel: (1329 BB) Almere, Rondebeltweg 22, zoals gedeponeerd bij de griffie van de Kamer van Koophandel van Almere. Inschrijvingsnummer 390.47.256

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID:

Op alle aanbiedingen en offertes die worden gedaan, is de toepasselijkheid van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden op het aanbod en de aanvaarding daarvan van toepassing, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen door Pont op verzoek van derden.
De voorwaarden van de koper en de offertevoorwaarden worden geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst, tenzij Pont in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk met die voorwaarden heeft ingestemd.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN:

Alle aanbiedingen door of namens Pont gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Pont het aanbod schriftelijk heeft bevestigd.
Alle aanbiedingen zijn één maand geldig, tenzij in het aanbod anders is vermeld.
De datum van de schriftelijke bevestiging door Pont wordt beschouwd als de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk door Pont zijn bevestigd.
Pont behoudt het auteursrecht op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypes, modellen, berekeningen en calculaties. Zij blijven eigendom van Pont en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pont door de wederpartij niet worden gekopieerd of openbaar gemaakt of aan derden ter hand worden gesteld of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van Pont moeten zij onmiddellijk aan Pont worden geretourneerd. Opgaven van Pont betreffende afmetingen, gewicht, capaciteit of resultaten in afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, prototypes, modellen, berekeningen en calculaties of anderszins verstrekt, binden Pont niet, tenzij deze uitdrukkelijk door Pont zijn gegarandeerd; overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.

ARTIKEL 3 – TOLERANTIES:

Bestellingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Pont met inachtneming van de door Pont genormeerde toleranties ten aanzien van afmetingen en inhoud. Op verzoek van de koper zal informatie over genoemde toleranties aan de koper worden verstrekt. Indien een dergelijk verzoek niet vóór het tot stand komen van de overeenkomst aan Pont wordt gedaan, wordt de koper geacht met voornoemde toepasselijkheid van genoemde toleranties te hebben ingestemd.
Pont staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper ze bestemt, ook niet indien Pont van dat doel op de hoogte is gesteld, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – GELEVERDE HOEVEELHEDEN:

De maximaal toelaatbare afwijking van de geleverde hoeveelheid bedraagt 5%.

ARTIKEL 5 – PRIJSWIJZIGINGEN:

Indien in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering de prijzen van materialen, van hulp- en grondstoffen, van elektriciteit en brandstof, van door Pont van derden betrokken onderdelen, van lonen, salarissen, sociale en volksverzekeringspremies, openbare lasten, vervoerstarieven of verzekeringspremies worden verhoogd, prijsstijgingen van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico’s daaronder begrepen, of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die bepaalde gevolgen hebben welke niet als normale handelsrisico’s kunnen worden beschouwd of indien enige andere omstandigheid die ten grondslag lag aan de prijsstelling een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, zal Pont gerechtigd zijn de bij het aanvaarden van de order overeengekomen prijs eveneens te verhogen met inachtneming van de eventueel terzake geldende wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT/UITSTEL:

Indien door overmacht de (tijdige) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pont kan worden gevergd, hebben wij het recht te onzer redelijke keuze en uitsluitend na schriftelijke kennisgeving hetzij de nakoming voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst voor zover deze wettelijk is toegestaan te allen tijde tijdens de overmachtstoestand te annuleren of te ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd of voor zover de zaken nog niet voor verzending gereed zijn. Als overmacht wordt o.a. beschouwd oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, natuurrampen, oproer, werkstaking, brand epidemie gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen of machines, hetzij in het bedrijf van Pont zelf, hetzij in het bedrijf van derden, van wie wij

de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, alsmede alle andere oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Pont, een en ander onverminderd omstandigheden die volgens de wet als overmacht kunnen worden aangemerkt.

ARTIKEL 7 – LEVERING/VERZENDING:

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering FCA Almere Nederland, overeenkomstig de Incoterms die gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Zendingen met een netto factuurwaarde van minder dan € 450,- geschieden franco of tegen de prijs van de betaalde vracht- en behandelingskosten. De extra kosten van expres- of pakketpostzendingen worden in alle gevallen in rekening gebracht.
De leveringstermijnen worden steeds bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd – mits binnen redelijke grenzen – is geen reden tot annulering van bestellingen of ontbinding van de overeenkomst, noch tot vergoeding van kosten of schade die uit de overschrijding van de levertijd voortvloeien. Pont kan in ieder geval de levertijd verlengen met de periode gedurende welke de koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens Pont, een en ander onverminderd eventuele andere rechten van Pont op de koper uit hoofde van diens verzuim.
Pont is gerechtigd een bestelling in zijn geheel of in gedeelten te leveren naarmate de zaken geleidelijk beschikbaar komen. Indien Pont in gedeelten levert, is Pont gerechtigd betaling te verlangen in een op de deelleveringen betrekking hebbende factuur, overeenkomstig de toepasselijke betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN/AANSPRAKELIJKHEID:

Klachten ter zake van onjuiste uitvoering van orders dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk door Pont te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Pont zich het recht voorbehoudt de klacht zonder meer af te wijzen. De zaken waarop de klacht betrekking heeft, moeten ter beschikking van Pont worden gehouden.
Indien de geleverde zaken materiaal- of fabricagefouten vertonen of schade vertonen die voor rekening van Pont komt, zal Pont zorg dragen voor vervanging daarvan dan wel, indien vervanging niet binnen redelijk korte termijn mogelijk is, voor terugbetaling van de factuurwaarde.
De koper verplicht zich om de geschiktheid van de goederen voor het beoogde gebruik te testen.
De aansprakelijkheid van Pont is beperkt tot kosteloze vervanging van een ondeugdelijke zaak. De koper vrijwaart Pont voor elke aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van de door Pont aan de koper geleverde zaken. Pont betrekt de zaken van derden en verleent ten aanzien van deze zaken geen verdergaande garantie dan de garantie die aan Pont door haar leveranciers wordt verleend.
Pont is ontslagen van iedere aansprakelijkheid en is niet verplicht klachten over gebreken te accepteren, indien de koper niet tijdig aan zijn betalings- en/of andere verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 9 – LIJSTWERK:

Alle tekeningen, monsters, modellen, matrijzen, mallen en ander materiaal vervaardigd door of voor Pont in opdracht van de koper – verder tezamen hierna genoemd: – het materiaal – blijven eigendom van Pont tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien en voor zover de kosten van vervaardiging daarvan geheel of gedeeltelijk voor rekening van de koper komen of zullen komen. De door de koper ter beschikking gestelde apparatuur wordt voor zijn rekening en risico bewaard. Geen verplichting tot verzekering tegen brand, diefstal of andere schade wordt aanvaard. Al het onderhoud, afstelling of vernieuwing ervan is voor rekening van de koper. Na verloop van twee jaren, te rekenen vanaf de laatste bestelling, zal Pont gerechtigd zijn hierover naar eigen goeddunken te beschikken zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 10 – VERPAKKING:

Kosten worden in rekening gebracht voor speciale verpakkingen volgens specificaties van de klant, alsmede kosten, kratten en pallets.

ARTIKEL 11 – BETALING:

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder aftrek of verrekening plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
De koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
Ongeacht de wijze van betaling, wordt betaling eerst geacht te zijn geschied nadat de rekening van Pont volledig en onherroepelijk is gecrediteerd.
In geval van niet-betaling is Pont gerechtigd, onverminderd het bepaalde in artikel 14 en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden te verklaren, de verkochte zaken terug te nemen onverminderd de rechten van Pont om nakoming van de overeenkomst te vorderen, in beide gevallen onder vergoeding van eventueel door Pont geleden schade.
Bij niet tijdige en volledige betaling is de koper vanaf de vervaldag aan Pont over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt.
Indien de koper met de betaling in gebreke blijft, is hij naast het aankoopbedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot vergoeding van alle kosten, waaronder eventuele incassokosten, die uit de niet-betaling voortvloeien.

ARTIKEL 12 – VERZENDKLARE GOEDEREN ANNULERING:

Indien levering op afroep is overeengekomen, behoudt Pont zich het recht voor een nadere termijn te stellen voor de afname van de zaken, na voltooiing van de productie.
Indien de zaken niet binnen de overeengekomen termijn of binnen de in het vorige lid genoemde termijn zijn afgenomen, is Pont gerechtigd de verzendklare zaken te factureren en daarvoor betaling te verlangen, onverminderd het recht van Pont om afname van deze zaken te vorderen.
Indien de koper zonder toestemming van Pont de door Pont aanvaarde order schriftelijk annuleert, is Pont ontheven van de verplichting tot levering van de zaken, maar is de koper door het enkele feit van zijn annulering gehouden tot vergoeding van alle schade en winstderving van Pont.

ARTIKEL 13 – EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Goederen blijven eigendom van Pont totdat zij volledig zijn betaald, voor zover en voor zover het eigendomsvoorbehoud geldig is onder het toepasselijke recht van het betreffende land.
Op verzoek van Pont wordt de koper geacht Pont te helpen bij het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om het eigendomsrecht van Pont op de goederen in het betreffende land te beschermen.
Het eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overgang van het risico zoals beschreven in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. De koper is echter gerechtigd om in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening over de zaken te beschikken.
De koper is verplicht Pont onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden op zaken waarvan Pont de eigendom nog heeft. Indien de koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij gerechtigd door een enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, alsmede lopende orders te annuleren, onverminderd de rechten van Pont op schadevergoeding.

ARTIKEL 14 – VERPAKKING/MONSTERS E.D. VAN DE KOPER:

Het risico van breuk, diefstal, verlies of andere beschadiging van door de koper tijdelijk aan Pont ter beschikking gestelde emballage, monsters en/of andere zaken is voor rekening van de koper.

Wegens de snelle evolutie van de duurzaamheid in de verpakkingssector en de lokale verschillen in recyclageprocessen en wetgeving, wordt de informatie in dit document louter ter informatie gegeven.
Wij raden u aan uw lokale regelgeving te controleren op de laatste stand van zaken.